Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên mời họp lần thứ 2

Thứ Ba, 15/08/2017, 12:05:58
 Font Size:     |        Print
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đến dự cuộc họp Hội đồng Quản trị (triệu tập lần thứ 2).

Cuộc họp này căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên đã được các cổ đông thông qua ngày 25-1-2016; Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và theo yêu cầu của 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị gồm ông Vũ Xuân Huyền và ông Vũ Lê An; Căn cứ biên bản của Hội đồng Quản trị về việc không tiến hành được cuộc họp ngày 10-8-2017 do không đủ thành viên dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

I. Thời gian họp: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút ngày 19 tháng 8 năm 2017.

II. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty (Khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

III. Chủ tọa cuộc họp: ông Vũ Xuân Huyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

IV. Nội dung chính của cuộc họp: Giải quyết các vấn đề quản lý nội bộ của công ty

Rất mong các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đông đủ để cuộc họp được tiến hành.

VŨ XUÂN HUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chia sẻ